[Back to Formatted Version]

Hendrik de Cock Collection, 1833-1843

Collection Overview

Title: Hendrik de Cock Collection, 1833-1843

ID: COLL/284

Creator: Cock, Hendrik de (1801-1842)

Extent: 0.75 Cubic Feet. More info below.

Arrangement: Folder level description

Abstract

Minister at Ulrum, Groningen, the Netherlands; and a leader in the Afscheiding of 1834. The collection includes pamphlets detailing the secession and the religious aspects that lead to the church and state separation.

Biographical Note

Hendrik de Cock was born in Veendam, Groningen, the Netherlands on April 23, 1801.  De Cock's father was a minister of the Dutch Reformed Church, and like his father he pursued a career in ministry. He attended the University of Groningen to study theology and graduated in 1823.  De Cock accepted the call from the congregation of Eppenhuizen, Groningen and was ordained. In 1824 de Cock married Frouwe Venema.  In 1827 he moved on to serve the congregation of Noordlaren, Groningen for the next two years.

In 1829 Rev. de Cock accepted the call from a Dutch Reformed Church in Ulrum. During his time his preaching greatly changed due to him reading the Canons of Dordt and John Calvin's Institutes of the Christian Religion. Many people were drawn to Rev. de Cock's preaching, so much so, parents wanted him to baptize their babies. Once the clergy from the other congregations got wind of the baptisms they became infuriated.  They notified authorities and after much debate, de Cock was suspended as a minister from the Dutch Reformed Church in 1833. In October of 1834, Rev. de Cock and his congregation officially separated from the Dutch Reformed Church.  Rev. de Cock and his followers formed the Christian Reformed Church in the Netherlands.

By 1837 Rev. de Cock became the minister of the Reformed Church in Groningen and would remain there until his death. Hendrik de Cock passed away due to lung disease on November 14, 1842. He was survived by his wife and five children.


Box and Folder Listing

Series 1: [General Materials]
Box 1
Folder 1: Akte van Afscheiding - Beilen, Drenthe --- 1836
Folder 2: Ootmoedig Smeekschrift van de Geloovigen --- 1836
Folder 3: De Sluwe en Listige Raadslagen --- 1836
Folder 4: Smeekschrift aan de Hoogmogende Heeren Staten Generaal --- [1836]
Folder 5: Punten van Reformatie Opgesteld (photocopy with translation) --- 1838
Folder 6: Het Beest en de Roomsche Afgoderij --- 1840
Folder 7: Leerrede te Nagedachtenis van de Wel Eerwaarden Zeer Geleerden Heer H. de Cock --- 1842
Folder 8: Rouwklagt Afsterven van H. de Cock --- 1842
Folder 9: Ter Nagedachtenis van den Weleerwaarden Zeer Geleerden Heer H. de Cock --- 1842
Folder 10: Leerrede ter Nagedachtenis van den Wel Eerwaarden Zeer Geleerden Heer H. de Cock, in Zijn Leven… door H. J. Wind --- 1843
Folder 11: Gedenkteeken Opgereicht ter Gedachtenis van den Eerwaardigen, Godzaligen en Nuzaligen Herder en Leeraar H. de Cock --- [1843]
Folder 12: Ernstig Vertoog en Ootmoedig Smeekschrift… --- 1837
Box 2
Folder 1: Verdediging tegen de Aanvallen op de Ware Gereformeerde Kerk (1-4 Stuk) --- 1833
Folder 2: Verdediging van de Ware Gereformeerde Leer en van de Ware Gereformeerden --- 1833
Folder 3: Acts of the consistory of Ulrum (translation only) --- [1834]
Folder 4: Acte van Afscheiding of Wederkeering --- [1834]
Folder 5: Een Paar Brieven Uitgeven ter Opheldering der Waarheid --- 1834
Folder 6: Voorloopig Berigt aan Mijne Gereformeerde Geloofsgenooten --- [1834]
Folder 7: Vriendelijk Antwoord aan den Kleinen Vriendenkring --- [1834]
Folder 8: Tweede Verzameling van Eenige Brieven der Geloovigen --- 1835
Folder 9: Verder Berigt Nopens Mijne Verantwoording voor de Synode --- 1835
Folder 10: De Zoogenaamde Evangelische Gezangen --- [1835]
Folder 11: Wederlegging van het Goddelooze Stuk --- 1835
Folder 12: Akte van Afscheiding van het Nederlandshe Hervormd Kerkgenootschap den 14en te Ulrum (2 copies with transcription) --- October 1834
Folder 13: Twee Zeldame Bekeerkings Geschiedenissen; Eene Ware Geschiedenis; Vergeeestelijkt en Hemelsch; Een Christelyke Proeve;  Een Klare Onderwyzinge. (recommended for publication by H. de Cock)
Folder 14: Article re: H.de Cock:  Gereformeerd Theologisch Tijdschirft, (Jan. 1921):  “Documenten Bezwarend voor het Karakter van Professor Hofstede de Groot,” by G. Keizer
Folder 15: Besluiten van de Nationale Dordsche Synode…, 1833 [HERH BX9421.B47 1833]
Folder 16: Het Geloof van Mozes Kortelijke Voorsteld…met Toepassing op Ds. H. de Cock, in zijn Leven Predikant der Afgescheidenen te Gronigen, enz…" door F.A. Kok --- 1843
Folder 17: De Prentbijbel van G. Benthem Reddingius… door F. A. Kok… Gedrongen hiertoe wegens het Godonteerende en verleidende voor kerk en scholen…Prentbijbel…Kerkelijk Goedgekeurd en Aanbevolen door H. de Cock --- 1836